GIA SƯ TRỌNG TÍN

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP

CUNG CẤP GIÁO VIÊN DẠY KÈM
LỚP 1 ĐẾN 12,LTĐH

GIA SƯ TOÁN LÝ HÓA GIÁO VIÊN ÔN THI VÀO LỚP 10 TÌM GIÁO VIÊN DẠY KÈM LH: 0946.321.481

GIA SƯ DẠY KÈM TẠI NHÀ
TẬN TÂM - TRÁCH NHIỆM

ĐĂNG KÝ DẠY KÈM LỚP DẠY KÈM HIỆN CÓ TÌM LỚP DẠY KÈM LH: 0906.873.650

Cung Cấp Giáo Viên Sinh Viên Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Học Sinh Tận Tâm Uy Tín Trách Nhiệm

Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Tphcm

0946.069.661
  • Nhân viên 1: 0946.321.481

  • Nhân viên 2: 0906.873.650

  • Nhân viên 3: (08)66582811

  • DẠY KÈM-TẬN TÂM-UY TÍN-CHẤT LƯỢNG

Home > Tài liệu dạy học > Tài liệu anh văn > Tài liệu anh văn (Tiếng anh) lớp 10 > Lý thuyết đầy đủ dễ hiểu về các thì tiếng anh giáo viên dạy kèm ôn thi anh văn

Lý thuyết đầy đủ dễ hiểu về các thì tiếng anh giáo viên dạy kèm ôn thi anh văn

Lý thuyết đầy đủ dễ hiểu về các thì tiếng anh giáo viên dạy kèm ôn thi anh văn

Tenses Form Use Adverb Notes
Present simple To be:

S + is/ am/ are + O

V:

(+) S + V(s/es) + O

(-) S + don’t/ doesn’t + V + O

(?) Do/ Does + S + V + O?

 

Example:

– Two and two is/ are four

– He usually gets up at 5 o’clock.

– My cousin doesn’t love collecting stamps.

– There is a ten-hour train every day in Long Bien railway Station.

 

– Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý luôn đúng.

– Diễn tả sự việc thường xảy ra ở hiện tại.

– Diễn tả những thói quen, sở thích, tập quán hay đặc tính trong hiện tại.

– Dùng trong lịch trình tàu xe, thời khóa biểu/ gian biểu.

– Always, usually, often, sometimes, seldom, hardly, rarely, never,…

– Every + time

Sau until/ as soon as

Nguyên tắc thêm “es” sau V (S: he, she, it) hoặc N ( số nhiều)

– Từ tận cùng là / sh/ch/s/ss/x/ thì thêm “es”

eg: watch/watches, mix/ mixes

– Từ tận cùng là phụ âm + y: đổi y thành i, thêm “es”.

Eg: study/ studies, cry/ cries.

– Lưu ý:

do/ does, go/ goes, tomato/ tomatoes, potato/ potatoes. Nhưng: kilo/ kilos

Present continuous (+) S + is/am/are + V-ing + O

(-) S + is/am/are + not + V-ing + O

(?) Is/ Am/ Are + S + V-ing + O

 

 

Example:

– We are studying English now.

– they are building a super market near my house.

– At present Lam is listening to the teacher, An is writing a letter and Kien is chatting merrily.

She is always talking loudly in the class.

 

– Diễn tả một sự việc đang xảy ra tại thời điểm nói.

– Diễn tả một sự việc đang xảy ra nhưng không nhất thiết tại thời điểm nói

– Diễn tả hai hay nhiều hành động đang cùng xảy ra một lúc ở hiện tại.

– Lưu ý: ta dùng “always” trong thì này để nhấn mạnh, phê bình, chỉ trích một hành động tiêu cực, không tốt.

Now, at the moment, at present, right now,today, this + time …

 

Note: Những V chỉ cảm giác, cảm xúc không dùng trong các thì tiếp diễn: love, like, hate, smell, feel,…

Nguyên tắc thêm “ing” vào sau V:

– V tận cùng là “e” thì bỏ “e” trước khi thêm “ing”. Eg: write/ writing, ride/ riding

– V tận cùng là “ee”, giữ nguyên thêm “ing”.

Eg: see/ seeing, agree/ agreeing

– V tận cùng là “ie”, đổi “ie” thành “y” trước khi thêm “ing”.

Eg: die/ dying, lie/ lying.

– V là phụ âm- nguyên âm- phụ âm, thì gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ing”.

Eg: stop/ stopping, rob/ robbing, plan/ planning.

– V có hai âm tiết, nếu trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, thì gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ing”.

Eg: begin/ beginning, prefer/ preferring, regret/ regretting, permit/ permitting

– V tận cùng là “l”, ta thường gấp đôi “ll” trước khi thêm “ing”.

Eg: travel/ travelling, cancel/ cancelling.

– V tận cùng là “ic”, ta thêm “k” trước khi thêm “ing”.

Eg: picnic/ picnicking, traffic/ trafficking

Present perfect (+) S + have/has + P2 + O

(-) S + have/has + P2 + O

(?) Have/ Has + S + P2 +O?

Example:

– He has just repaired the TV set. He is washing his hand now.

– Mai has learnt/ learned English for 10 years.

– Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và còn liên quan đến hiện tại.

– Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai.

For, since, just, already, yet, recently, for a long time, for ages, ever, never,up to now, up to present,..

– In the last + time (month/ year..)

Present perfect continuous (+) S + have/has + been + V-ing + O

(-) S + have/ has + not + been + V-ing + O

(?) Have/ Has + S + been + V-ing + O?

 

Example:

– I have been walking since early morning. I am very tired now.

– Nhấn mạnh một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Since, for, for a long time, for ages,…
Past simple ü  To be:

S + was/ were + O

ü  V:

(+) S + V-ed + O

(-) S + didn’t + V + O

(?) Did + S + V + O?

 

Example:

– It was very hot yesterday.

– My family went to Da Lat last summer holiday.

– It was midnight. He closed the window, turned off the light and then went to bed.

 

– Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc, không còn liên quan đến hiện tại.

– Diễn tả một loạt các hành động nối tiếp nhau trong quá khứ.

– Ago, last, yesterday, in/ on + time in the past,… Nguyên tắc thêm “ed” vào sau động từ ( có quy tắc):

– V tận cùng là “e”, giữ nguyên “e” rồi thêm “d”. Eg: tie/ tied, smoke/ smoked, hope/ hoped.

– V có phụ âm- nguyên âm- phụ âm, ta gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ed”.

Eg: stop/ stopped, rob/ robbed.

– V có hai âm tiết, nếu trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, ta gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ed”. Eg: prefer/ preferred, regret/ regretted.

– V tận cùng là “l”, ta thường gấp đôi “ll” trước khi thêm “ed”.

Eg: travel/ travelled, cancel/ cancelled.

– V tận cùng là phụ âm + y,  đổi y thành i, thêm “ed”.

Eg: study/ studied, cry/ cried.

– V tận cùng là “ic”, ta thêm “k” trước khi thêm “ed”.

Eg: picnic/ picnicked, traffic/ trafficked

Past continuous (+) S + was/were + V-ing + O

(-) S + was/ were + not + V-ing + O

(?) Were/ Was + S + V-ing +O?

 

Example:

– At 8 pm yesterday, I was going out with my friends.

– While Tom Cat was sleeping, Jerry Mouse appeared and took a piece of cheese away.

– Diễn tả (những) hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

–  Diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào.

– Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

– when, while

Past perfect (+) S + had + P2 + O

(-) S + hadn’t + P2 + O

(?) Had + S + P2 + O?

 

Example:

– When Henry came last Sunday, Ann had left for Paris.

– This hospital had been built for children before 1985.

– Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác ở trong quá khứ.

– Diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ.

– Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

– when, while, before, after

Past perfect continuous (+) S + had + been + V-ing + O

(-) S + hadn’t + been+ V-ing +O

(?) Had + S+ been + V-ing + O?

 

Example:

– She had been waiting for you for nearly three hours before you were present.

– Nhấn mạnh một hành động xảy ra trước một hành động khác/ một thời điểm ở trong quá khứ.

 

– Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

when, while

Simple future (+) S + will/ shall + V + O

(-) S + will/ shall + not + V + O

(?) Will/ Shall + S + V + O?

 

Example:

– It is raining cats and dogs, I will stay here till it clears up.

– I will help you when you have trouble.

– Will you stop talking please?

– Quyết định sẽ làm gì ngay tại thời điểm nói ( không chắc chắn sẽ xảy ra)

– Lời hứa hẹn làm gì, ngỏ ý giúp ai,…

– Yêu cầu ai làm gì một cách lịch sự.

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

– When+ SVs/es

Near future
  • S + is/am/are + going to + V + O
  • S + is/am/are +V-ing + O

Example:

– We are going to Finish this course on August.

– There are many black clouds in the sky. It is going to rain.

– I am studying Chinese next year.

 

– Kế hoạch, dự định đã được sắp sẵn từ trước

– Dự đoán một việc chắc chắn sẽ sớm xảy ra dựa vào tình huống của hiện tại.

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

– When+ SVs/es

– Động từ “come, go” không được dùng trong cấu trúc Be + going to + V

Example:

I am going to come/go to Hanoi next month

Future continuous (+) S + will+ be + V-ing + O

(-) S + will/ shall + not + be + V-ing + O

(?) Will/ Shall + S + be + V-ing + O?

 

Example:

– At 8 am tomorrow, we will be attending a meeting.

– When he comes back, the children will be sleeping.

 

– Diễn tả/ dự đoán một hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai

 

– Next, tomorrow, in/on + time in the future.

– When+ SVs/es

Future perfect (+) S + will + have + P2 + O

(-) S + will/ shall + not + have + P2 + O

(?) Will/ Shall + S + have + P2 + O?

 

 

Example:

– When he returns, they will have built this bridge.

– By the end of this year, my parents will have got married for 50 years.

 

– Diễn tả một hành động sẽ xảy ra trước một thời điểm/ hành động trong tương lai

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

– When+ SVs/es

– By + time in the future

– Before

Future perfect continuous (+) S + will + have + been + V-ing + O

(-) S + will/ shall + not + have + been + V-ing + O

(?) Will/ Shall + S + have been + V-ing + O?

Example:

– By June he will have been living here for 10 years.

 

– Nhấn mạnh một hành động sẽ xảy ra trước một thời điểm/ hành động trong tương lai

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

– When

– By + time in the future

– before

………………………………….

Tải file tài liệu về để xem đầy đủ bên dưới

TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN TPHCM

NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ KHẮP TPHCM, gia su dạy kèm tại nhà tphcm ,gia su luyện thi đại học tphcm ,gia su ôn thi tốt nghiệp,tìm nơi giáo viên luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên,địa chỉ giao viên ôn thi vào lớp 6,tim gia sư dạy kèm giỏi,giáo viên luyện thi đại học,tìm gia sư dạy kèm tphcm.
Nhận dạy kèm tại nhà các môn : Toán – Lý -Hóa – Anh – Văn – Sinh – Sử – Địa – Đàn nhạc -Tin học văn phòng – Vẽ kỹ thuật… 
Dạy kèm các quận trên Tphcm : 
quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,Bình Tân,Bình Chánh,Tân Bình,Thủ Đức,Củ Chi,Phú Nhuận,Nhà Bè,Hóc Môn,Gò Vấp,Bình Thạnh,Tân Phú,Bình Dương.
Dạy kèm các lơp trên Tphcm :dạy kèm lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,LTĐH

Cung cấp gia sư,giáo viên ,sinh viên giỏi chuyên môn,chịu khó không ngại đường xa,kỹ năng sư phạm vững chắc,kiến thức chuyên sâu,tác phong sư phạm chuẩn mực,đạo đức nghề giáo đến dạy kèm tại nhà phụ huynh học sinh.
TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN TPHCM CUNG CẤP GIA SƯ DẠY KÈM UY TÍN TẠI TPHCM
TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12 ,LTĐH & CĐ,ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10,LUYỆN THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN.
CAM KẾT UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – TRÁCH NHIỆM

Địa chỉ : 352/31 Lê Văn Quới ,Phường Bình Hưng Hòa A,Quận Bình Tân,TPHCM

Điện thoại: (08)66582811 – 0946069661- 0906873650 – 0946321481

Lý thuyết đầy đủ dễ hiểu về các thì tiếng anh giáo viên dạy kèm ôn thi anh văn

Lý thuyết đầy đủ dễ hiểu về các thì tiếng anh giáo viên dạy kèm ôn thi anh văn

DOWNLOAD (TẢI VỀ)

TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN
DẠY KÈM TẠI NHÀ KHẮP TPHCM, gia su dạy kèm tại nhà tphcm ,gia su luyện thi đại học tphcm ,gia su ôn thi tốt nghiệp,tìm nơi giáo viên luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên,địa chỉ giao viên ôn thi vào lớp 6,tim gia sư dạy kèm giỏi,giáo viên luyện thi đại học,tìm gia sư dạy kèm tphcm.
Nhận dạy kèm tại nhà các môn : Toán – Lý -Hóa – Anh – Văn – Sinh – Sử – Địa – Đàn nhạc -Tin học văn phòng – Vẽ kỹ thuật… 
Dạy kèm các quận trên Tphcm : quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,Bình Tân,Bình Chánh,Tân Bình,Thủ Đức,Củ Chi,Phú Nhuận,Nhà Bè,Hóc Môn,Gò Vấp,Bình Thạnh,Tân Phú,Bình Dương.
Dạy kèm các lơp trên Tphcm :dạy kèm lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,LTĐH

Địa chỉ : 352/31 Lê Văn Quới ,Phường Bình Hưng Hòa A,Quận Bình Tân,TPHCM

Điện thoại: (08)66582811 – 0946069661- 0906873650 – 0946321481

giasutrongtin.com

BẢNG HỌC PHÍ DẠY KÈM TẠI NHÀ THAM KHẢO

Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín đưa ra Bảng Học Phí 1 tháng dạy của gia sư cho quý phụ huynh và các bạn gia su tham khảo (một buổi dạy là 2 tiết = 1h30′).

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui lòng liên hệ trung tâm.

1) Gia sư dạy kèm tại nhà 3 buổi một tuần:

Lớp dạy kèm Sinh Viên Dạy Kèm Giáo Viên Dạy Kèm
Lớp dạy kèm : Lá, 1, 2, 3, 4 800.000 1.500.000
Lớp dạy kèm : 5, 6, 7, 8 900.000 1.600.000
Lớp dạy kèm : 9, 10, 11 1.000.000 1.800.000
Lớp dạy kèm : 12 1.200.000 2.000.000
Lớp dạy kèm: LTDH 1.400.000 2.400.000
Lớp dạy kèm: Ngoại Ngữ, Tin Học 1.200.000 1.800.000

2) Gia sư dạy kèm tại nhà 4 buổi một tuần:

Lớp dạy kèm Sinh Viên Dạy Kèm Giáo Viên Dạy Kèm
Lớp dạy kèm : Lá, 1, 2, 3, 4 1.000.000 2.000.000
Lớp dạy kèm : 5 ,6, 7, 8 1.200.000 2.100.000
Lớp dạy kèm : 9, 10, 11 1.400.000 2.400.000
Lớp dạy kèm : 12 1.600.000 2.600.000
Lớp dạy kèm : LTDH 1.800.000 3.000.000
Lớp dạy kèm : Ngoại Ngữ, Tin Học 1.600.000 2.400.000

3) Gia sư dạy kèm tại nhà 5 buổi một tuần:

Lớp dạy kèm Sinh Viên Dạy Kèm Giáo Viên Dạy Kèm
Lớp dạy kèm : Lá, 1, 2, 3, 4 1.200.000 2.500.000
Lớp dạy kèm : 5, 6, 7, 8 1.600.000 2.600.000
Lớp dạy kèm : 9, 10, 11 1.800.000 3.000.000
Lớp dạy kèm : 12 2.000.000 3.200.000
Lớp dạy kèm : LTDH 2.500.000 4.000.000
Lớp dạy kèm : Ngoại Ngữ, Tin Học 2.000.000 3.000.000

Đối với gia sư là giáo viên có thâm niên, thạc sỹ, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút).

Cấp 1: 60.000 – 80.000/ 1 tiết(45 phút) = 120.000 – 160.000/ 1 buổi
Cấp 2: 80.000 – 100.000/ 1 tiết(45 phút) = 160.000 – 200.000/ 1 buổi
Cấp 3: 100.000 – 120.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000 – 240.000/ 1 buổi

Lưu Ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.

TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN
DẠY KÈM TẠI NHÀ KHẮP TPHCM, gia su dạy kèm tại nhà tphcm ,gia su luyện thi đại học tphcm ,gia su ôn thi tốt nghiệp,tìm nơi giáo viên luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên,địa chỉ giao viên ôn thi vào lớp 6,tim gia sư dạy kèm giỏi,giáo viên luyện thi đại học,tìm gia sư dạy kèm tphcm.
Nhận dạy kèm tại nhà các môn : Toán – Lý -Hóa – Anh – Văn – Sinh – Sử – Địa – Đàn nhạc -Tin học văn phòng – Vẽ kỹ thuật… 
Dạy kèm các quận trên Tphcm : quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,Bình Tân,Bình Chánh,Tân Bình,Thủ Đức,Củ Chi,Phú Nhuận,Nhà Bè,Hóc Môn,Gò Vấp,Bình Thạnh,Tân Phú,Bình Dương.
Dạy kèm các lơp trên Tphcm :dạy kèm lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,LTĐH

Địa chỉ : 352/31 Lê Văn Quới ,Phường Bình Hưng Hòa A,Quận Bình Tân,TPHCM

Điện thoại: (08)66582811 – 0946069661- 0906873650 – 0946321481

giasutrongtin.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Gia Sư Tphcm, Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Trọng Tín Tphcm

Giáo viên dạy kèm dạy thêm Toán Lý Hóa từ lớp 6 đến 12 LTĐH tại Tphcm. Cung cấp gia sư, giáo viên,sinh viên giỏi uy tín dạy kèm tại nhà Toán Lý Hóa Anh Sinh Văn ... Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LTDH tại TPHCM. Tìm giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà ở các quận trên Tphcm : quận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình,Thủ Đức,Củ Chi,Phú Nhuận,Nhà Bè,Hóc Môn,Gò Vấp,Bình Thạnh,Tân Phú,Bình Dương. Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín là nơi dạy thêm,chỗ học thêm,địa chỉ dạy thêm toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9 10 11 12 tại Tphcm. Tìm gia sư,giáo viên,sinh viên dạy kèm tại nhà liên hệ : ĐT: 0946321481,0946069661,0906873650 ,(08)66582811 Thầy Tín,Cô Oanh
error: Content is protected !!